RSS

การชำระค่าบริการการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ค่าเทอม 2

>>> ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  

        – หนังสือชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557  (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ)

        – ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ)

>>> ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรสถานศึกษา)  

       – หนังสือแจ้งชำระค่าบริการการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

       – รายการค่าบริการทางการศึกษา สำหรับนักเรียนอยู่ประจำ หลักสูตรสถานศึกษา (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

       – ใบแจ้งชำระค่าบริการการศึกษาในระบบ  TELLER  PAYMENT  (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

       – แนวปฏิบัติในการชำระค่าบริการการศึกษาในระบบ  TELLER  PAYMENT  (คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

Advertisements
 
 

การชำระค่าบริการการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การชำระเงินค่าบริการการศึกษา (ขึ้นเว็บ)

          >>> ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรสถานศึกษา)    คลิกที่นึ่

          >>> ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  คลิกที่นี่

 
 
รูปภาพ

การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของ สพม.4

ยินดีต้อนรับกรรมการนิเทศ

 
 

งานสารบรรณ

ติดต่องานสารบรรณ   โทร./โทรสาร  02-5994462-4  ต่อ 112

          > แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กำลังดำเนินการอัพเดทข้อมูล แบบฟอร์มการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายฯ  ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขบางส่วน   ฝากให้บุคลากรทุกท่านเข้ามาติดตาม  ดาวน์โหลดเอกสาร จากฝ่ายบริหารงานงบประมาณได้ และสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   ได้ที่เว็บ turakan.wordpress.com  นะคะ  หรือจะส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ของผู้ประสานงานเว็บ turakan ได้ที่เมล์นี้ค่ะ  turakan_jp@hotmail.com

          > แนวปฏิบัติในการขอเลขหนังสือออก

          > แนวปฏิบัติในการขอเลขคำสั่ง

          > แนวปฏิบัติในการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา กรณีพักค้างคืน

          > ตัวอย่างหนังสือราชการ

= หนังสือออก

= บันทึกข้อความ

= หนังสือขอความอนุเคราะห์

= หนังสือขอบคุณ

= หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)

= คำสั่งโรงเรียน

= ประกาศโรงเรียน

 
 

งานพัสดุ

ติดต่องานพัสดุ   โทร. 02-5994462-4  ต่อ  131

 
 

งานยานพาหนะ

ติดต่องานยานพาหนะ  โทร./โทรสาร  02-5994462-4  ต่อ 112

 
 

งานการเงิน

ติดต่องานการเงิน   โทร. 02-5994462-4  ต่อ  121

แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานการเงิน

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

2. สัญญาการยืมเงิน

3. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

4. ใบสำคัญรับเงิน

5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

Untitled-1